Tipy a rady


Návody ke stažení

Návod k obsluze a údržbě dřevěných oken
Důležité informace od montáže po renovaci Vašich dřevěných oken a dveří
Správné větrání
Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří
Udržovací souprava SIKKENS
Technický list ZOBEL
Technický list ADLER

Požadavky na okna

Základní požadavky na okna jsou obsaženy v nové ČSN 73 05 40 – 2 „Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky“ (listopad 2002).
jedná se o :

  • čl. 5.1 – Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce [0si (°C)]
  • čl. 5.2 – Součinitel prostupu tepla [U (W.m-2.K-1)]
  • čl. 7.1.1 – Průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů [iLV (m3/s.m.Pa0,67)]

Požadavky obsažené v těchto článcích ČSN musí garantovat výrobci oken. Kromě výše uvedených požadavků na výrobek – tj. v daném případě okno – ČSN požaduje výměnu vzduchu v místnosti. Intenzita výměny vzduchu v uzavřené místnosti a další požadavek ČSN na tepelnou stabilitu místností a na energetickou náročnost budovy, které okna svými vlastnostmi ovlivňují.

Požadavky obsažené v těchto článcích ČSN by měl investorovi, uživateli domu, bytu někdo garantovat. Měl by to být stavební odborník, který umí posoudit nejen to, že koupené okno splňuje požadované parametry ČSN, ale že v daném domě, bytě budou zajištěny i další požadavky ČSN, o kterých většinou výrobci oken nic nevědí.

Praktický dopad tohoto stavu spočívá v tom, že si zákazník objednává výměnu oken u výrobce oken a ta se provádí většinou bez projektu na ohlášení u stavebního úřadu. Výrobce dodá atesty na okna se všemi požadovanými zkouškami a s dosaženými parametry a patřičné okno vychválí, jak je výborné, jak dobře těsní, kolik zákazník ušetří energie na vytápění, pokud nahradí zastaralá okna. Zákazník souhlasí s výměnou a provede se samotná výměna oken. První rozčarování z nových oken nastává většinou s příchodem zimy. Okna se začínají rosit ve spodní části zasklení, kondenzát stéká na parapet a v některých případech po zdi z parapetu až na podlahu místnosti do koberců či do parket. Následuje reklamace uživatele a hledání viníka, v nejlepším případě se firma pokusí o řešení. Horší je případ, když dodavatel oken vůbec nereaguje a o zákazníka se již nestará. Zákazník se cítí poškozen a opuštěn v řešení problému.

Aby tento stav nenastal, je třeba, aby výrobci oken spolupracovali se stavebními odborníky a uvedenou výměnu oken doplnili ještě posouzením min. č. 7.2.2 ČSN 73 0504 – 2 tj. zda nová těsná okna svou spárovou průvzdušností, čili parametrem – iLV – zajistí požadovanou intenzitu výměny vzduchu v místnosti – nN – (h-1).

Musí platit nN< n < 1,5nN

Pro obytné a obdobné budovy leží požadovaná intenzita výměny vzduchu, přepočítaná z minimálního množství potřebného vzduchu, obvykle mezi hodnotami nN = 0,3 (h-1) až nN = 0,6 (h-1). Pro obytné místnosti se zpravidla požaduje zajistit nejméně 15m3/h na osobu při klidové aktivitě s produkcí metabolického tepla do 80W/m2 a při aktivitě s produkcí metabolického tepla nad 80W/m2 až nejméně 25m3/h na osobu.

Co to prakticky znamená ?

Výpočtem pro dané okrajové podmínky, ve kterých se objekt nachází podle ČSN 06 0210 „Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění“ zjistíme, že takto těsná okna nemohou zajistit výše uvedený požadavek. Okna jsou velmi těsná, v místnosti dochází ke zvyšování vnitřní relativní vlhkosti vzduchu ?i > 60% a následky již dobře známe – nejdříve kondenzace na zasklení, následovně kondenzace na vnitřním povrchu obvodové konstrukce v rozích a koutech, byť stavba je postavena z cihel POROTHERM, YTONG apod. kteréžto materiály splňují požadované hodnoty tepelného odporu R, či dnes používané hodnoty součinitele prostupu tepla U. Problém je v tom, že tyto konstrukce jsou navrhovány většinou pro ?i < 60%; Skutečná vlhkost v interiéru je však ?i > 60% !!!

Proto je třeba po tomto zjištění udělat nějaké opatření a zajistit hygienicky nutnou výměnu vzduchu a splnit požadovanou ČSN na hodnotu – n – (h-1).

Opatření, která zajistí požadované vnitřní klima (dáno teplotou vzduchu v interiéru ?ai; relativní vlhkosti vzduchu v interiéru ?i %).

Vědomým užíváním okna

pravidelným otevíráním, krátkodobým větráním v zimním období. Uživatelům lze doporučit instalaci teploměru a vlhkoměru v místnosti. Příklad: V jednom domě, ve stejných bytech v tomtéž podlaží se kondenzát na okně nevyskytoval, v druhém ano. V prvním bytě byl majitel seznámen s problematikou větrání a měl nainstalován teploměr a vlhkoměr. Říkal, že větral tak, aby vlhkost oscilovala kolem ?i = 50% - problém neměl. V druhém bytě o způsobu otevírání oken nevěděli nic. Navíc v bytě se pralo větší množství prádla, následně se sušilo, v pokoji bylo umístěno velké akvárium, květiny všude po bytě neustále zalévané. To, že vlhkost přesahovala ?i > 70%, uživatelům nevadilo, vadila jim však zkondenzovaná voda na okně stékající po parapetu až na podlahu.

Nestačí jen osadit nová okna, ale seznámit uživatele i se správným provozem, nejlépe písemnou formou.

Okna vybavit mikroventilací, větracími štěrbinami apod. – i zde je však nutné seznámit uživatele se způsobem provozů těchto oken. I zde jde o vědomé používání oken – závisí na lidech.

Zajistit otevírání a uzavírání okna podle nastavené hodnoty vnitřní relativní vlhkosti ?i – další mechanismus a jeho údržba zvýší náklady na pořízení.

Ponechat těsná okna a zajistit větrání místnosti jiným způsobem, ventilátorem, případně osazení rekuperátoru apod. – opět jsou tato opatření o nákladech.


Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace