Stavební a montážní práce

  • Kvalita a provedení stavebních a montážních prací, realizovaných společností Caroli s.r.o. na základě řádně uzavřené smlouvy o dílo, se posuzuje při předání a převzetí díla. Jedná se především o rovnoměrnost osazení výrobků v ostění ve všech osách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Provádí-li stavební a montážní práce jiný dodavatel než společnost Caroli s.r.o., nelze jako reklamace uznat žádné vady takto realizovaných prací. Jako reklamace dále není možno uznat:
    • a) Vady vzniklé odstraněním podkladových profilů či vyrovnávacích podložek a kotvících prvků
    • b) další zásahy nerealizované pracovníky společnosti Caroli s.r.o. a v konečném důsledku způsobilé ovlivnit kvalitu stavebních a montážních prací.
  • Mezi reklamovatelné vady dále nelze počítat vady, které vzniknou např. pohybem stavby, spojením nových stavebních hmot s původní stavbou (jedná se zejména o praskliny ostění, nadpraží / parapetního lože).

Stavební a montážní práce PDF

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace